รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565)