รายงานงบการเงิน งวดประจำเดือน เมษายน 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานงบการเงิน งวดประจำเดือน เมษายน 2565 (6 MB)

Read more

กิจกรรมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานขจองหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุมการประเมิน

Read more

กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ได้เรียกประชุมเชิงปฏิบัติการ ทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

Read more

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง บันทึกรายงานการดำเนินการตามมาตรการ (130 kB)

Read more

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง บันทึกรายงานการดำเนินการตามมาตรการ (130 kB)

Read more

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลลำนารายณ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภาย (523 kB)

Read more

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปี 64 รอบ 12 เดือน (363 kB)

Read more

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 6 เดือน (347 kB)

Read more

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมไฟล์ป้องกันการทุจริต65 (946 kB)

Read more

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (163 kB)

Read more

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง O11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ทต.ลำนารายณ์ (332 kB)

Read more