เปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนอำเภอชัยบาดาล

อำเภอชัยบาดาล วัดลำนารายณ์ กระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลชัยบาดาล ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมลำนารายณ์ สาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล) ปกครองอำเภอชัยบาดาล ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนิคมลำนารายณ์ และเทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

Read more

กำหนดเวลาปฏิบัติงาน และจำนวนการขาด ลา มาสาย เพื่อพิจารณาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน และจำนวนการขาด ลา มาสาย เพื่อพิจารณาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (2 MB)

Read more

งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทบาลตำบลลำนารายณ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทบาลตำบลลำนารายณ์ (12 MB)

Read more

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของงานจัดเก็บภาษี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของงานจัดเก็บภาษี (18 MB)

Read more

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ตามที่  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงนามในกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558    โดยกฎกระทรวงดังกล่าว มีขึ้นเนื่องจากบทบัญญัติ “อาคาร” ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมายถึงป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายด้วย แต่ลักษณะโครงสร้างและการใช้สอยของป้ายแตกต่างจากอาคารทั่วไป ซึ่งข้อกำหนดหรือกฎกระทรวงที่ใช้บังคับกับอาคารไม่อาจใช้บังคับกับกรณีของป้ายได้เหมาะสม หรือยังไม่มีข้อกำหนดสำหรับป้ายเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นการรวบรวมและปรับปรุงข้อกำหนดในเรื่องป้ายให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของป้ายในสภาวการณ์ปัจจุบัน

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดรับเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔

Read more

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกอง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกอง (935 kB)

Read more

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ (860 kB)

Read more

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง Document_2021-07-07_150159 (10 MB)

Read more