เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้ง แบบสแตนเลส พร้อมติดตั้งบริเวณสนามกีฬา 44 ไร่ หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม จำนวน 5 รายการ อ่านต่อ…

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสุระนารายณ์ 30 หมู่ที่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อ่านต่อ…

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการก่อสร้างถนน คสล. รางวี คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. (ซ้ายทาง) ซอยแยกซอยสุระนารายณ์ 1/2 (ซ้าย 1) หมู่ที่ 1 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุอ่านต่อ…

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนหลังโรงเรียนชัยบาดาลไปคลองเขว้า (ข้างบ้านนางสมัย นวลอ่อน) หมู่ที่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
อ่านต่อ…

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุระนารายณ์ 18 ถึงซอยสุระนารายณ์ 22 (หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 5 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหอ่านต่อ…