ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (427 kB)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกาสใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกาสใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (227 kB)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่องกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่องกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล (2 MB)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลประเภทสายงานทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลประเภทสายงานทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ (416 kB)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ว่างใหม่)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ (822 kB)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (277 kB)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ (9 MB)

Read more

การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (414 kB)

Read more

การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

Read more