ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (543 kB)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (512 kB)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม (457 kB)

Read more

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (39 MB)

Read more

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (21 MB)

Read more

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น (5 MB)

Read more