การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

Read more

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 (2 MB)

Read more

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกอง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกอง (799 kB)

Read more

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (375 kB)

Read more

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (359 kB)

Read more

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา (368 kB)

Read more

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล (468 kB)

Read more

การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ว่างใหม่)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศรับโอน รองปลัด หน.ฝ.การโยธา (406 kB)

Read more

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการ (697 kB)

Read more

การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ว่างใหม่)

Read more

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (33 MB)

Read more