กำหนดเวลาปฏิบัติงาน และจำนวนการขาด ลา มาสาย เพื่อพิจารณาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน และจำนวนการขาด ลา มาสาย เพื่อพิจารณาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (2 MB)

Read more

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกอง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกอง (935 kB)

Read more

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ (860 kB)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (543 kB)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (512 kB)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม (457 kB)

Read more

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (39 MB)

Read more

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (21 MB)

Read more

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น (5 MB)

Read more