แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (163 kB)

Read more

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 (27 MB)

Read more

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตป (242 kB)

Read more

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เล่มบริหารความเสี่ยงเทศบาล (4 MB)

Read more

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (302 kB)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกสวนราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศบริหารความเสี่ยง (83 kB)

Read more