ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ นําโดย นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เอกสารที่เกี่ยวข้อง แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น (583 kB)

Read more

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในก (5 MB)

Read more