กิจกรรมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานขจองหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุมการประเมิน

Read more

กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ได้เรียกประชุมเชิงปฏิบัติการ ทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

Read more

ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ นําโดย นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เอกสารที่เกี่ยวข้อง แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น (583 kB)

Read more

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในก (5 MB)

Read more