จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อประชุมประชุมแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อประชุมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.นางธัญญมน ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์ ร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่งเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลลํานารายณ์ ชั้น

Read more