1 October 2023
Latest:

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (2 MB)สรุปผลการดำเนินโครงการสภากาแฟ 2566 (3 MB)บันทึกสรุปปัญหาที่ได้จากโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน (4 MB)สรุปโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (2 MB)แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 – 2570 (2 MB)

Read More
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมชี้แจงการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัย (อุทกภัย)

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จัดประชุมชี้แจงการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย (อุทกภัย) ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. เพื่อสอบถามปัญหา อุปสรรค ของประชาชน ตลอดจนสร้างความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่าย กรณีประชาชนยื่นลงทะเบียนเพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีการเกิดสาธารณภัย (อุทกภัย)

Read More
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เข้าร่วมประชุมประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลำนารายณ์

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลำนารายณ์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. เพื่อทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน สอบถามปัญหาและความต้องการ ของประชาชน และนำปัญหาความต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข เช่น เทศบาลตำบลลำนารายณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบาดาล

Read More
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3

Read More
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570, ร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อประชุมพิจารณา พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2561 – 2565 ร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

Read More
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกิจกรรมเทศบาล

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อประชุมประชุมแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อประชุมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.นางธัญญมน ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์ ร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่งเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลลํานารายณ์ ชั้น

Read More