1 October 2023
Latest:

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ได้เรียกประชุมเชิงปฏิบัติการ ทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

Read More
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในก (5 MB)

Read More