พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ 1 ชัยนารายณ์ (ชุมชน บขส.สร้างสรรค์)

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้พนักงานกองสาธารณสุขฯ ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณชุมชน บขส.สร้างสรรค์ หมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.618841830283919

Read more

ประชุมหัวหน้าส่วนเทศบาลตำบลลำนารายณ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนเทศบาล ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนเทศบาล เพื่อมอบหมายโครงการต่างๆ ตามนโยบาย ติดตามผลการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาต่างๆ และเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

Read more

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำพนักงานกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณ หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.617678757066893

Read more

ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ และร่วมพิธีมอบคอมพิวเตอร์ “โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง” มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ณ หอประชุมบุษบงกชโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.617139147120854

Read more

ประชุมประชาคมเทศบาลตำบลลำนารายณ์

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายภพ สุประเพียร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขตอำเภอชัยบาดาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

Read more

ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์

วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และพนักงานเทศบาล ต้อนรับ นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคณะ ที่ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บริเวณจุดบริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ

Read more

รับรางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ และนางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4/2565 ตามที่จังหวัดลพบุรีแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี

Read more

ตรวจรับงานก่อสร้างถนน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากโครงการเดิม ซอยสระบุรี-หล่มสัก 6/1 (ซอยบ้านลุงสำราญ) หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์

Read more

พิธีจบการศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ (รุ่นที่ 1)

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ รุ่นที่ 1/2565 จำนวน 77 คน

Read more

ตรวจรับงานปรับปรุงถนน

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นถนน คสล.และรางวี คสล. (หน้าอาคารราชพัสดุ) หมู่ที่ 5 ตำบลลำนารายณ์ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.496730959161674

Read more

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ศึกษาดูงาน

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ร.ต.ต.กำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้เรียนรู้การจัดการพื้นที่แบบทฤษฎีใหม่ ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีทั้งแหล่งกักเก็บน้ำ เพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่สำหรับเป็นที่พักอาศัย เรียนรู้วิธีการทำขนมไทยจากบ้านป้ามะลิ

Read more