พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจากนางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Read more

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ พนักงานเทศบาลฯ มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยได้รับการสนับสนุนจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในตรวจคัดกรองให้กับผู้สูงอายุที่มารับเงินเบี้ยยังชีพ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

Read more

ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลลำนารายณ์

วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ พนักงานกองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Read more

พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล

Read more