ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วันที่ 17 กันยายน 2564เทศบาลตำบลลำนารายณ์นำโดยนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคลนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยการมอบถุงยังชีพ ให้กับครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ณ โรงจอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลลำนารายณ์ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.2724170141212727

Read more

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เทศบาลตำบลลำนารายณ์

เทศบาลตำบลลำนารายณ์นำโดยนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคลนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ในการบริการฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์มให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีนไว้เรียบร้อยแล้วจำนวน 3,000 คน ซึ่งจะทยอยฉีดวัคซีนวันละ 1,000 คนระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2(ข้างปั๊มน้ำมัน ปตท.เขาบัลลังค์)

Read more

เปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนอำเภอชัยบาดาล

อำเภอชัยบาดาล วัดลำนารายณ์ กระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลชัยบาดาล ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมลำนารายณ์ สาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล) ปกครองอำเภอชัยบาดาล ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนิคมลำนารายณ์ และเทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

Read more

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อประชุมประชุมแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อประชุมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.นางธัญญมน ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์ ร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่งเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลลํานารายณ์ ชั้น

Read more

ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ นําโดย นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เอกสารที่เกี่ยวข้อง แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น (583 kB)

Read more

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจากนางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Read more

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ พนักงานเทศบาลฯ มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยได้รับการสนับสนุนจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในตรวจคัดกรองให้กับผู้สูงอายุที่มารับเงินเบี้ยยังชีพ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

Read more

ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลลำนารายณ์

วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ พนักงานกองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Read more

พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล

Read more