1 October 2023
Latest:

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง แบบสแตนเลส พร้อมติดตั้ง บริเวณสนามกีฬา 44 ไร่ หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง แบบสแตนเลส พร้อมติดตั้ง บริเวณสนามกีฬา 44 ไร่ หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 MB)

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพบริเวณหลังสถานีรถไฟย่อย หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพบริเวณหลังสถานีรถไฟย่อย หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 MB)

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – มิถุนายน 2566)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – มิถุนายน 2566) (5 MB)

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระบุรี – หล่มสัก 9/4 (ซอยข้างบ้าน น.ส.จุฑามาศ หวลอาวรณ์) หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระบุรี – หล่มสัก 9/4 (ซอยข้างบ้าน น.ส.จุฑามาศ หวลอาวรณ์) หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสุระนารายณ์ 30 หมู่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสุระนารายณ์ 30 หมู่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 MB)

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รางวี คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. (ซ้ายทาง) ซอยแยกสุระนารายณ์ 1/2 (ซ้าย 1) หมู่ที่ 1 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รางวี คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. (ซ้ายทาง) ซอยแยกสุระนารายณ์ 1/2 (ซ้าย 1) หมู่ที่ 1 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนหลังโรงเรียนชัยบาดาลไปคลองเขว้า (ข้างบ้านนางสมัย นวลอ่อน) หมู่ที่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนหลังโรงเรียนชัยบาดาลไปคลองเขว้า (ข้างบ้านนางสมัย นวลอ่อน) หมู่ที่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 MB)

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุระนารายณ์ 18 ถึงซอยสุระนารายณ์ 22 (หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 5 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุระนารายณ์ 18 ถึงซอยสุระนารายณ์ 22 (หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 5 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 MB)

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม – มีนาคม 2566)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตมาสที่ 2 (มกราคม 2566 – มีนาคม 2566) (5 MB)

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) (4 MB)

Read More
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเป็นชุดเครื่องเสียงประชุมสภาเทศบาล จำนวน 1 ชุด 6 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

Read More