1 October 2023
Latest:

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (502 kB)

Read More
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (505 kB)

Read More
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (741 kB)

Read More
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (2 MB)

Read More
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (362 kB)

Read More
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (595 kB)

Read More
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (102 kB)

Read More
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (178 kB)

Read More
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (74 kB)

Read More
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (181 kB)

Read More
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 (96 kB)

Read More