1 October 2023
Latest:

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน (297 kB)

Read More
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 (353 kB)

Read More
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน เมษายน-กันยายน 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน เมษายน-กันยายน 2564 (353 kB)

Read More
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ (รอบเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ (105 kB)

Read More