1 October 2023
Latest:

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานฐานะการเงิน รอบ 6 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานฐานะการเงิน รอบ 6 เดือน (457 kB)

Read More
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2566 ในระบบ e-PlanNACC

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2566 ในระบบ e-PlanNACC (2 MB)

Read More
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน (2 MB)

Read More
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานงบประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานงบประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (242 kB)

Read More
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานงบประมาณเดือน มกราคม 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานงบประมาณเดือน มกราคม 2564 (242 kB)

Read More
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานงบประมาณเดือน ธันวาคม 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานงบประมาณเดือน ธันวาคม 2563 (269 kB)

Read More
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานงบประมาณเดือน พฤศจิกายน 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานงบประมาณเดือน พฤศจิกายน 2563 (268 kB)

Read More
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานงบประมาณเดือน ตุลาคม 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานงบประมาณเดือน ตุลาคม 2563 (267 kB)

Read More
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ประกาศเทศบาลตําบลลํานารายณ์ เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง o11 ประกาศ (63 kB)

Read More