รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (4 MB)

Read more

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (507 kB)

Read more

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ตามแผนงานรวม ตั้งแต่วัน ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวัน ที่ 31 มีนาคม 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานทีจ่ายจากเงินรายรับ ตามแผนงานรวม ตั้งแต่วัน ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวัน ที่ 31 มีนาคม 2564 (151 kB)

Read more