รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 6 เดือน (347 kB)

Read more

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ รอบ 6 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานผลจากระบบ nacc (358 kB)

Read more