1 October 2023
Latest:

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) (2 MB)

Read More
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 6 เดือน (347 kB)

Read More
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ รอบ 6 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานผลจากระบบ nacc (358 kB)

Read More