รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปี 64 รอบ 12 เดือน (363 kB)

Read more

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65 – มี.ค.65)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65 – มี.ค.65) (2 MB)

Read more

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (347 kB)

Read more

ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-PlanNACC)

Read more