1 October 2023
Latest:

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) (2 MB)

Read More
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (247 kB)

Read More
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปี 64 รอบ 12 เดือน (363 kB)

Read More
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65 – มี.ค.65)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65 – มี.ค.65) (2 MB)

Read More
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (347 kB)

Read More
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-PlanNACC)

Read More