หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ฉ.2 (17 MB)

Read more

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 (3 MB)

Read more

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรบานกำหนดตำแหน่งพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (2)256~1 (9 MB)

Read more

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 256130~1 (8 MB)

Read more

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯ (ฉบับที่ 2) (2 MB)

Read more

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯ (7 MB)

Read more

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน พ.ศ.2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการสอน พ.ศ. 2561 300861 (3 MB)

Read more

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯ สายงานเทคโนโล (6 MB)

Read more

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 090762 (7 MB)

Read more

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 090762 (32 MB)

Read more

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมแและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง D97B~1 (13 MB)

Read more