1 October 2023
Latest:

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล พ.ศ.2558

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล พ.ศ.2558 (2 MB)

Read More
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 (2 MB)

Read More
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบ คัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบ คัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (2 MB)

Read More