1 October 2023
Latest:

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2 MB)

Read More
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (206 kB)

Read More
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (403 kB)

Read More
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (320 kB)

Read More