รายงานงบการเงิน งวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานงบการเงิน งวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (6 MB)

Read more

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (10 MB)

Read more

รายงานงบการเงิน งวดประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานงบการเงิน งวดประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565 (13 MB)

Read more

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) (606 kB)

Read more

รายงานงบการเงิน งวดประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานงบการเงิน งวดประจำปีงบประมาณ 2565 (7 MB)

Read more

รายงานงบการเงิน งวดประจำเดือน กันยายน 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานงบการเงิน งวดประจำเดือน กันยายน 2565 (7 MB)

Read more

รายงานงบการเงิน งวดประจำเดือน มิถุนายน 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานงบการเงิน งวดประจำเดือน มิถุนายน 2565 (6 MB)

Read more

รายงานงบการเงิน งวดประจำเดือน พฤษภาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานงบการเงิน งวดประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (6 MB)

Read more

รายงานงบการเงิน งวดประจำเดือน เมษายน 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานงบการเงิน งวดประจำเดือน เมษายน 2565 (6 MB)

Read more

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (116 kB)รายละเอียด (ตาราง) (738 kB)รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณประจำปี 2564 (166 kB)รายงานรายรับจริง ตามงบประมาณปี 2564 (97 kB)

Read more

รายงานงบการเงิน งวดประจำเดือน มีนาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานงบการเงิน งวดประจำเดือน มีนาคม 2565 (6 MB)

Read more