หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์
ศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำนารายณ์
นางธัญญมน ศรีผ่าน
นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์
1
2
3
 
 
 
 
 
 
เดิมบ้านลำนารายณ์มีพื้นที่อยู่ในเขตการปกครองของตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ต่อมาบ้านลำนารายณ์มีประชากรมากขึ้นและมีความเป็นชุมชนที่หนาแน่นมากขึ้น ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยบาดาลจากตำบลชัยบาดาลมาอยู่ที่ตำบลลำนารายณ์ ซึ่งมีความเหมาะสมทางด้านภูมิศาสตร์มากกว่า ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศจัดตั้งตำบลลำนารายณ์ ให้มีฐานะเป็น “สุขาภิบาลลำนารายณ์” เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๐๔ นายสุวรรณ ศรีสุคนธรัตน์ นายอำเภอชัยบาดาล ในขณะนั้นเป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลคนแร และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม๒๕๔๒
 
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรีประมาณ ๙๕ กิโลเมตร ห่างจาก กรุงเทพมหานครประมาณ ๑๙๘ กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๑๒.๖ ารางกิโลเมตร
ประชากร ทั้งสิ้น จำนวน ๑๖,๔๐๕ คน มีครัวเรือนจำนวน ๗,๓๙๑ ครัวเรือน
  ชาย จำนวน ๗,๙๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๕
  หญิง จำนวน ๘,๔๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๕
มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๓๐๑.๙๘ คน / ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๑
ตำบลนิคมลำนารายณ์
ตำบลชัยนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๗
ตำบลท่ามะนาว
ตำบลท่ามะนาว
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
 
 
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ส่วนใหญ่ มีอาชีพ ค้าขายและ รับจ้าง เป็นเจ้าของกิจการ และรับราชการ