หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์
ศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำนารายณ์
..............................
นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์
1
2
3
 
 
 
 
 
   
  สำนักปลัด มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล งานประชุมคณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล งานสาธารณ กุศลของเทศบาลและหน่วยงาน ต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาสำคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่งและประ กาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการ เรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวย ความสะดวก ในด้านต่างๆ งานทะเบียนราษฎร งานการเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์ นิติกรรมสัญญา การติดต่อและอำ นวยความสะดวกในด้านต่างๆ ภายในอาคารสำนักงาน
 
 
   
  กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภทงานเกี่ยว กับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน ทต.รวบรวมสถิติ เงิน ได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและ นำส่งรายงานเงิน คงเหลือประจำ การรับและ จ่ายขาดเงิน สะสมของ ทต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์ จากสิ่งก่อสร้างและ ทรัพย์สิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัด เก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 
 
   
  สถานธนานุบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับจำนำ ไถ่ถอน จำหน่ายทรัพย์หลุดและเบิกจ่ายเงินต่างๆของสถานธนานุบาล จัดทำงบประมาณและงานที่ได้รับมอบหมาย
 
 
   
  งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของทต. การให้คำแนะ นำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่เทศบาลฯ และหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 
   
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการกองสาธารณสุข ฯ งานสุขาภิบาลอนามัย และสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรค งานสัตว์แพทย์ งานรักษาความสะอาด งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานส่งเสริม สุขภาพ งานศูนย์บริการสาธารณสุข และงานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน
 
 
   
  กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและ การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถม ศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มี งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษา นิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการ ศาสนา ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬา และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑๕๑๓๐ โทรศัพท์ : ๐๓๖ - ๔๖๑-๗๕๘-๙ โทรสาร : ๐๓๖ - ๖๓๐-๖๕๕
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลลำนารายณ์
จำนวนผู้เข้าชม 6,521,455 เริ่มนับ 25 ก.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10