1 October 2023
Latest:
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง