1 October 2023
Latest:
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ