1 October 2023
Latest:

กองคลัง

นางรุจี กันแต่ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
086-7699749
นางสาวฤทัยรัตน์ เมตไตร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
081-7804402
นางสุขพร กันไทยราษฎร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
062-4965899
นางสาวสุภาพร คำสุม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
084-8140884
นางสาวลักขณา พรหมสาขา ณ สกลนคร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน