กองคลัง

นางรุจี กันแต่ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
086-7699749
นางสุขพร กันไทยราษฎร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
062-4965899
นางสาวฤทัยรัตน์ เมตไตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
081-7804402
นางสาววสุนันท์ ตั้งมะโนมานะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
062-2649193
นางสาวสุภาพร คำสุม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
084-8140884