กองคลัง

นางรุจี กันแต่ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
aoey52@gmail.com
นางสาวฤทัยรัตน์ เมตไตร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
mamruthairat25@gmail.com
นางสาวสุภาพร คำสุม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
Supaporn.ks.1234@gmail.com
นางสาวลักขณา พรหมสาขา ณ สกลนคร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
nk.achi2561@gmail.com
นางสาวนราวรรณ กันเกตุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน