กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสหพัฒน์ พลอยเพ็ชร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุวัฒน์ วรรัตนกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางพิมพิไลย แสนโอฬารศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน