กองช่าง

นายอโนทัย นุ่นแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายวัชรพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายภูวนาถ เทียนทองสกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสุวินัย ดำอ่อน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน