ประชุมการประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ จัดประชุมการประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเขตอำเภอชัยบาดาล เพื่อเสนอของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

โดยนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้นายสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ และนางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เข้าร่วมประชุม พร้อมเสนอโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสร้างสุขภาพประชาชน ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบโครงการดังกล่าว