โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต”

การขับเคลื่อนจริยธรรม กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 11 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานประมวลจริยธรรม สินบน การทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีในเรื่องการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี