โครงการเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนางแก้วใจ คดีธรรม คลังจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดลพบุรี ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและสังคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 2