แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 (27 MB)

Read more

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เล่มบริหารความเสี่ยงเทศบาล (4 MB)

Read more

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (302 kB)

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกสวนราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศบริหารความเสี่ยง (83 kB)

Read more