ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์เรื่อง มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ตามที่  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงนามในกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558    โดยกฎกระทรวงดังกล่าว มีขึ้นเนื่องจากบทบัญญัติ “อาคาร” ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมายถึงป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายด้วย แต่ลักษณะโครงสร้างและการใช้สอยของป้ายแตกต่างจากอาคารทั่วไป ซึ่งข้อกำหนดหรือกฎกระทรวงที่ใช้บังคับกับอาคารไม่อาจใช้บังคับกับกรณีของป้ายได้เหมาะสม หรือยังไม่มีข้อกำหนดสำหรับป้ายเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นการรวบรวมและปรับปรุงข้อกำหนดในเรื่องป้ายให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของป้ายในสภาวการณ์ปัจจุบัน

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดรับเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔

Read more

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.00 น.

Read more

การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ออกไปอีก 1 เดือน ให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการจัดเก็บภาษี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Read more

กำหนดปิดเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน เทศบาลตำบลลำนารายณ์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
จึงหยุดการสอนและปิดเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันฯ
ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 เมษายน 2564
หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Read more

ขอเชิญผู้สูงอายุ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลำนารายณ์ ขอเชิญผู้สูงอายุ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา โทรศัพท์ 036-461758

Read more