1 October 2023
Latest:

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์จากกองการศึกษา ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงจอดรถดับเพลิง สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย

ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 59 รายการ

ด้วยเทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 59 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ด้วยวิธีการเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ โรงจอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลลำนารายณ์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น ประจำปีงบประมาณ 2566ให้กับผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาทางด้านสุขภาพตาในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ โรงจอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านLink : https://shorturl.asia/OGH6pหรือดาวน์โหลดประกาศรายชื่อฯ ได้ที่คิวอาร์โค้ดที่ปรากฎในรูป

Read More
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (พ่นหมอกควัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ จะดำเนินการพ่นหมอกควัน ตามครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ***ขอความร่วมมือประชาชนเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้ให้เรียบร้อย และปิดฝาภาชนะอาหารให้มิดชิด*** ในวันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคม

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จะจัดการประชุมประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 และนำปัญหา ความต้องการ ไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เข้าร่วมประชุมประชาคม โดยสามารถเสนอปัญหาด้านต่างๆ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวลพบุรีไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 กรณีไม่พบชื่อหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือบุคคลอื่นปรากฏในบัญชีรายชื่อให้ยื่นแบบคำร้องเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์

เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ประจำปี 2566)

Read More