การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข – แมว

📢📢ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข – แมว 📢📢 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอชัยบาดาล ได้จัดทำโครงการความร่วมมือการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้แก่ สุนัข – แมว ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565 ตั้งเวลา

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์
เรื่อง การขายขยะมูลฝอยสะสมในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย (ครั้งที่ 2)
ณ สถานที่ทิ้งขยะบ่อขยะเขาหินกลิ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง การขายขยะมูลฝอยสะสมในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย (ครั้งที่ 2) (3 MB)

Read more

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ว่างใหม่)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศรับโอน หน.ฝ.สวัสการสังคม (394 kB)

Read more