จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อประชุมประชุมแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อประชุมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.นางธัญญมน ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์ ร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่งเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลลํานารายณ์ ชั้น

Read more

ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ นําโดย นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เอกสารที่เกี่ยวข้อง แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น (583 kB)

Read more

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.00 น.

Read more

การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ออกไปอีก 1 เดือน ให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการจัดเก็บภาษี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Read more

กำหนดปิดเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน เทศบาลตำบลลำนารายณ์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
จึงหยุดการสอนและปิดเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันฯ
ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 เมษายน 2564
หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Read more

ขอเชิญผู้สูงอายุ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลำนารายณ์ ขอเชิญผู้สูงอายุ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา โทรศัพท์ 036-461758

Read more