1 October 2023
Latest:

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (247 kB)รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (3 MB)

Read More
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลตำบลลำนารายณ์

Read More
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (4 MB)

Read More
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

Read More
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง บันทึกรายงานการดำเนินการตามมาตรการ (130 kB)

Read More
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลลำนารายณ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภาย (523 kB)

Read More
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (2 MB)

Read More
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (101 kB)

Read More