ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้ง แบบสแตนเลส พร้อมติดตั้งบริเวณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอชัยบาดาล หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ