ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระบุรี – หล่มสัก 9/4 (ซอยข้างบ้าน น.ส.จุฑามาศ หวลอาวรณ์) หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ