ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนหลังโรงเรียนชัยบาดาลไปคลองเขว้า (ข้างบ้านนางสมัย นวลอ่อน) หมู่ที่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ