ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง แบบสแตนเลส พร้อมติดตั้ง บริเวณสนามกีฬา 44 ไร่ หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ