เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้ง แบบสแตนเลส พร้อมติดตั้งบริเวณสนามกีฬา 44 ไร่ หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม จำนวน 5 รายการ