เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ