เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสุระนารายณ์ 30 หมู่ที่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี