เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุระนารายณ์ 2 (วัดอุดมสันติวรรณ) หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี