เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเป็นรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน