เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนหลังโรงเรียนชัยบาดาลไปคลองเขว้า (ข้างบ้านนางสมัย นวลอ่อน) หมู่ที่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี