เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. รางวี คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. (ซ้ายทาง) ซอยแยกซอยสุระนารายณ์ 1/2 (ซ้าย 1) หมู่ที่ 1 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี