รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี