แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต