ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเจ้ารับราชการ พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร