คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ