คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ