กิจกรรมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานขจองหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุมการประเมิน และติดตามการตอบประเมิน IIT ให้ประสิทธิภาพ มีการชี้แจง ซักถาม ทำความเข้าใจ และแก้ไขปัญหา เพื่อให้การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดลพบุรี กำหนด